Om kliniken

Stockholms Kiropraktorklinik grundades 1983 i Stockholm. År 1990 utvidgades verksamheten med kiropraktorkliniken i Uppsala under namnet Uppsala Kiropraktorklinik. Målsättning med Stockholms Kiropraktorklinik är att leverera hög kvalité på kiropraktiska tjänster både i akut vård samt i förebyggande syfte för en god hälsa.

Idag jobbar tre kiropraktorer, en läkare och en massör på kliniken i samråd med varandra för att ge patienten bästa möjliga kombinationsvård. Verksamhetschef är kiropraktor Thomas Endler.

Integritetspolicy

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Hos oss på Stockholms Kiropraktorklinik värnar vi om våra patienters personliga integritet. Detta gör vi genom informationssäkerhet, säkra system och restriktiv användning av personuppgifter. Vi eftersträvar trygg och säker hantering av dina personuppgifter.

Som vårdgivare är vi enligt Patientdatalagen skyldig att föra journal och dokumentera den vård som bedrivs. Detta görs i din patientjournal av ansvarig vårdgivare. Dina personuppgifter kan även användas i andra syften som exempelvis administration av din vård, ekonomiska transaktioner, för utveckling och kvalitetssäkring av vården samt planering, utvärdering och verksamhetsutveckling. Syftet är att ge en god och säker vård.

Personuppgiftsansvar och biträdesavtal
Stockholms Kiropraktorklinik är en privat vårdgivare och som därmed är personuppgiftsansvarig över behandlingen av dina personuppgifter. Detta oavsett om vi anlitar s.k. personuppgiftsbiträden som exempelvis underleverantörer eller IT-tjänsteleverantörer. För att vi ska kunna lämna ut personuppgifter till våra underleverantörer skrivs alltid personuppgiftsbiträdesavtal. Om personuppgiftsbiträdet upphör med behandling ska alla personuppgifter återbördas till Stockholms Kiropraktorklinik.

Tystnadsplikt och sekretess
Inom sjukvården råder tystnadsplikt och sekretess. Stockholms Kiropraktorklinik reglerar vem som ser dina personuppgifter genom behörighetssystem. Endast personal som behöver dina uppgifter för att kunna bedriva god och säker vård har tillgång till dem. Information om vem som har tagit del av information loggas i systemen och kan spåras i efterhand.  

Dataskyddsombud
Dataskyddsombud på Stockholms Kiropraktorklinik är Ulrika Sydhoff. Har du frågor rörande behandling av dina personuppgifter går det bra att kontakta dataskyddsombudet, ulrika@sthlmkirorehab.se.

Dina rättigheter gällande dina personuppgifter och registerutdrag
Du som inskriven patient hos oss har rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har sparade om dig, varför vi behandlar dem, lagringstid och vilken vårdpersonal som har tillgång till dem. Våra register gallras kontinuerligt så att endast aktuella personuppgifter finns lagrade samt sådant som måste sparas i arkiveringsförpliktelse. Patientjournaler sparas enligt Patientdatalagen i minst 10 år.

Du är välkommen att lämna en muntlig eller skriftlig begäran om ett registerutdrag. Dessa skickas till din folkbokföringsadress inom en månad. I registerutdraget ser du vilka personuppgifter vi har sparade, ändamålet med behandlingen, vilka som har åtkomst till dem samt lagringstid.

Du kan även begära ut kopior på dina journaler. Enklast är att lägga ett ärende på klinikens kontaktkort på 1177.se där du väljer ”begär journalkopior”. Journalerna skickas då till din folkbokföringsadress alternativt hämtas ut i vår reception efter legitimationskontroll.

Som vårdgivare lyder vi under ett antal nationella lagar och förordningar som kompletterar EU:s dataskyddsförordning GDPR. Dessa är Patientdatalagen, bokföringslagen, arkivlagen och Socialstyrelsens författning ”Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården”. Detta gör att rätten till radering måste prövas vid varje enskild inkommen begäran till oss. Om du önskar att en journal helt eller delvis ska tas bort kontaktar du Inspektionen för vård och omsorg, IVO.